Company’s History

Email This Print This TH

ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่ม ต้นในปี 2508 จากร้านของชำแผงลอยในเทศบาลเชียงรายภายใต้ชื่อ “โง้วทองชัย” ก่อตั้งโดยครอบครัวพุฒิพิริยะ ต่อมาในปี 2534 ได้พัฒนามาเป็นมินิมารท์แบบทันสมัยภายใต้ชื่อ “พิริยะมินิมาร์ท” ต่อมาในปี 2543 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ” และใช้ชื่อสถานประกอบการเป็น “ธนพิริยะ” โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่ที่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ต่อมากิจการได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ทำการสร้างโกดังเก็บสินค้าในปี 2540 เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นโอกาสของธุรกิจค้าปลีกที่น่าจะให้ผลกำไรและสภาพคล่องได้ดีกว่าธุรกิจค้าส่งบริษัทฯ จึงได้เปิดสาขาที่ 2 ในปี 2550 ตั้งแต่นั้นมาก็มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “บริษัท ธนพิริยะ จำกัด” และในปี 2556 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 145 ล้านบาท และมีมติอนุมัติให้ซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ธนภูมิ พร๊อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่ม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแปรสภาพบริษัทฯ ให้เป็นมหาชนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก ซึ่ง ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุนในครั้งนี้ กลุ่มนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ จะถือหุ้นร้อยละ 72.50

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

2554

ธนพิริยะมีซุปเปอร์มาร์เก็ต 4 สาขา โดยทุกสาขาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2555

เปิดศูนย์ค้าส่งเด่นห้าโฮลเซลที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริษัทฯ แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพิริยะ เป็นบริษัท ธนพิริยะ จำกัด

2556

เปิดสาขาแม่สายที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดสาขาป่าก่อ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2557

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับรางวัลธุรกิจค้าส่งคุณภาพดีด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2557
  • เปิดสาขาห้วยไคร้ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายในเดือนตุลาคม 2557
  • เปิดสาขาเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายในเดือนพฤศจิกายน 2557
  • เปิดสาขาแม่จัน ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในเดือนธันวาคม 2557

วันที่ 18 ธันวาคม 2557
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง1 ที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 145 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

วันที่ 3 ธันวาคม 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้ง 1 ที่ 10/2557 มีมติให้ซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ธนภูมิ พร๊อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่ม

2558

เปิดสาขาพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในเดือนมีนาคม 2558
วันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง1 ที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้
  • แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 145 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
    จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้พนักงานและนักลงทุน และวันที่28 เมษายน 2558 บริษัทฯได้เพิ่ม ทุนชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท ส่งผลให้มีทุนชำระแล้วจำนวน 150 ล้านบาท
    จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก (Initial Public Offering)